Cumulative exposure

Định nghĩa Cumulative exposure là gì?

Cumulative exposureTiếp xúc tích lũy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cumulative exposure - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ảnh hưởng tổng hợp của tất cả các độ phơi sáng mà một sinh vật nhận được từ người đầu tiên tiếp xúc cuối cùng với một chất.

Definition - What does Cumulative exposure mean

Aggregate effect of all exposures that an organism receives from the first to the last exposure to a substance.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *