Current market value

Định nghĩa Current market value là gì?

Current market valueGiá trị thị trường hiện tại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Current market value - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá trị hiện tại dựa trên hầu hết giá thị trường gần đây của một danh mục đầu tư chứng khoán. Cũng có thể có ý nghĩa nhất mà người mua trái phiếu là sẵn sàng trả cho đầu tư đó.

Definition - What does Current market value mean

The current value based on the most recent market prices of a securities portfolio. Can also mean the most that a bond purchaser is willing to pay for that investment.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *