Current/noncurrent method

Định nghĩa Current/noncurrent method là gì?

Current/noncurrent methodHiện tại / phương pháp noncurrent. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Current/noncurrent method - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một kế toán kỹ thuật, nơi tất cả Tài sản lưu động và nợ phải trả của một chi nhánh nước ngoài được chuyển đổi sang đồng nội tệ sử dụng tỷ giá hối đoái hiện tại, trong khi tất cả noncurrent, hoặc dài hạn, tài sản và nợ phải trả được quy đổi theo tỷ giá hối đoái có hiệu lực khi tài sản được thu thập hoặc khi trách nhiệm được phát sinh (lãi lịch sử).

Definition - What does Current/noncurrent method mean

An accounting technique where all current assets and liabilities of a foreign subsidiary are converted to domestic currency using the current exchange rate, whereas all noncurrent, or long-term, assets and liabilities are converted at the exchange rate in effect when the asset was obtained or when the liability was incurred (historical rates).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *