Current principal factor

Định nghĩa Current principal factor là gì?

Current principal factorYếu tố chủ yếu hiện nay. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Current principal factor - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Số liệu sử dụng để tính toán dư nợ gốc của khoản vay để hiểu được gốc là một khoản vay tại một thời gian nhất định.

Definition - What does Current principal factor mean

Figures used to calculate the outstanding principal of a loan in order to understand the original principal of a loan at a specific period of time.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *