Database marketing

Định nghĩa Database marketing là gì?

Database marketingTiếp thị cơ sở dữ liệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Database marketing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giao tiếp, quảng bá, và bán các hoạt động dựa trên một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS), mà các cửa hàng và dữ liệu chọn lọc được tạo ra bởi nỗ lực tiếp thị và bán hàng thường xuyên của một công ty. DBMS cấu trúc hồ sơ khách hàng dựa trên, và đặc điểm, cá nhân của họ về nhân khẩu học địa lý tâm lý, tạo điều kiện cho các công ty chỉ đạo các nỗ lực tiếp thị của mình với độ chính xác cao hơn.

Definition - What does Database marketing mean

Communicating, promoting, and selling activities based on a database management system (DBMS), which stores and refines data generated by a firm's routine marketing and selling efforts. The DBMS constructs customer profiles based on their personal, demographic, geographic, and psychographic characteristics, enabling the firm to direct its marketing efforts with greater accuracy.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *