Date draft

Định nghĩa Date draft là gì?

Date draftDự thảo ngày. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Date draft - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hối phiếu đòi nợ đó trở thành phải nộp (trưởng thành) vào một ngày cố định, không phụ thuộc vào ngày nó được chấp nhận bởi các đối tượng nộp.

Definition - What does Date draft mean

Bill of exchange that becomes payable (matures) on a fixed date, irrespective of the date it was accepted by the payer.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *