Date

Định nghĩa Date là gì?

DateNgày. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Date - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Theo tiêu chuẩn ISO 8601 (xuất bản năm 1986) định dạng gợi ý cho những ngày là YYYY-MM-DD. YYYY là năm, MM (01 đến 12) là tháng, và DD (01 đến 31) là ngày, và dấu gạch ngang (không dấu gạch chéo) sẽ được sử dụng như các thiết bị tách. Ví dụ, 2005-03-01 đại diện đầu tiên của tháng Ba năm 2005.

Definition - What does Date mean

According to the ISO standard 8601 (published in 1986) the suggested format for dates is YYYY-MM-DD. YYYY is the year, MM (01 through 12) is the month, and DD (01 through 31) is the day, and hyphens (not slashes) are to be used as the separators. For example, 2005-03-01 represents first of March of the year 2005.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *