De jure

Định nghĩa De jure là gì?

De jureDe jure. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ De jure - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z
Binance ưu đãi 20% phí giao dịch

Giải thích ý nghĩa

Tồn tại trong pháp luật, hoặc có chính thức, hợp pháp, đạo đức, hoặc hợp pháp có hiệu lực, hiệu lực, hoặc sở hữu. Sử dụng thường là một trái ngược với thực tế. cho Latinh, trong pháp luật hoặc của pháp luật.

Definition - What does De jure mean

Existing in law, or having formal, legitimate, moral, or rightful effect, force, or possession. Used usually as an opposite of de facto. Latin for, in law or of law.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *