Deed of inspectorship

Định nghĩa Deed of inspectorship là gì?

Deed of inspectorshipChứng thư inspectorship. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deed of inspectorship - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Gõ của chứng thư thỏa thuận, theo đó một công ty vỡ nợ và chủ nợ đồng ý bổ nhiệm một bên thứ ba, để chạy các doanh nghiệp (hoặc gió nó lên) để công bằng đáp ứng các yêu cầu của các chủ nợ.

Definition - What does Deed of inspectorship mean

Type of deed of arrangement under which an insolvent firm and its creditors agree to appoint a third party, to run the business (or wind it up) to equitably satisfy the claims of the creditors.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *