Default charge

Định nghĩa Default charge là gì?

Default chargePhí mặc định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Default charge - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một khoản phí hoặc kết hợp các chi phí được đánh giá dựa trên một thuê trong trường hợp bên thuê bỏ lỡ một số nêu thanh toán trong thời gian thuê. Những chi phí có thể bao gồm thanh toán còn lại, chi phí lấy lại và chi phí thu.

Definition - What does Default charge mean

A fee or combination of charges that are assessed on a lessee in the event the lessee misses a stated number of payments during a lease period. The charges can include remaining payments, repossession costs and collection costs.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *