Default judgment

Định nghĩa Default judgment là gì?

Default judgmentXét xử phá sản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Default judgment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phán xét trao trong một vụ án dân sự trong lợi của một nguyên đơn khi một bị cáo không (1) nộp một sự thừa nhận của dịch vụ, (2) làm cho xuất hiện mặc dù thông báo đến hạn, hoặc (3) nhập quốc phòng. Nếu nguyên đơn không tuân thủ lệnh của tòa án (chẳng hạn như để phát hiện giấy phép, hoặc cung cấp các tài liệu cần thiết) bị đơn có thể nộp đơn xin miễn nhiệm của vụ án. Một xét xử vắng mặt tạm thiết lập một trách nhiệm nhưng không phải số lượng của nó, trong khi một xét xử vắng mặt chính thức thiết lập cả hai. Còn được gọi là thứ tự mặc định.

Definition - What does Default judgment mean

Judgment awarded in a civil case in the favor of a plaintiff when a defendant fails to (1) file an acknowledgement of service, (2) make an appearance despite due notice, or (3) enter a defense. If a plaintiff does not comply with a court order (such as to permit discovery, or to supply the required documents) the defendant can apply for dismissal of the case. An interlocutory default judgment establishes a liability but not its amount, whereas a final default judgment establishes both. Also called default order.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *