Default

Định nghĩa Default là gì?

DefaultMặc định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Default - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. chung: Nếu không làm một cái gì đó theo yêu cầu của một thỏa thuận, trong việc thực hiện nhiệm vụ, hoặc theo một đạo luật.

Definition - What does Default mean

1. General: Failure to do something required by an agreement, in the performance of a duty, or under a law.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *