Deferral type adjusting entry

Định nghĩa Deferral type adjusting entry là gì?

Deferral type adjusting entryEntry chỉnh kiểu hoãn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deferral type adjusting entry - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một sự thay đổi trong sổ cái tài khoản để phản ánh chi phí đó sẽ được đưa vào các năm tiếp theo.

Definition - What does Deferral type adjusting entry mean

A change in the general ledger accounts to reflect a cost that will be included in the next year.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *