Deficiency judgment

Định nghĩa Deficiency judgment là gì?

Deficiency judgmentPhán quyết thiếu hụt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Deficiency judgment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lệnh của tòa án mà uỷ quyền cho một người cho vay bán tài sản của người vay đã cam kết theo một bảo lãnh cá nhân, trong trường hợp của một sự cân bằng thiếu hụt.

Definition - What does Deficiency judgment mean

Court order that authorizes a lender to sell a borrower's property pledged under a personal guaranty, in case of a deficiency balance.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *