Demographic equation

Định nghĩa Demographic equation là gì?

Demographic equationPhương trình nhân khẩu học. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Demographic equation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một quyết tâm toán học của những thay đổi trong một quần thể. Phương trình dân số được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh cho các mục đích tiếp thị và bao gồm một công thức uống tăng hoặc giảm dân số (sinh trừ trường hợp tử vong) cộng hoặc trừ số lượng di cư vào vùng nhân khẩu học.

Definition - What does Demographic equation mean

A mathematical determination of the changes in a population. The demographic equation is widely used in business for marketing purposes and consists of a formula taking the increase or decrease in the population (births minus deaths) plus or minus the amount of migration to the demographic area.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *