Denationalization

Định nghĩa Denationalization là gì?

DenationalizationDenationalization. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Denationalization - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Reconversion của các công ty quốc hữu hóa hoặc ngành công nghiệp để sở hữu tư nhân.

Definition - What does Denationalization mean

Reconversion of nationalized firms or industry to private ownership.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *