Denatured alcohol

Định nghĩa Denatured alcohol là gì?

Denatured alcoholRượu nhân tạo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Denatured alcohol - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cồn ethyl (ethanol) đã không uống được bằng cách cho thêm hóa chất rất xấu-nếm (chất làm biến tính) mà thường cũng có mùi khó chịu, chẳng hạn như rượu butyl, xăng, dầu hỏa, methanol, hoặc pyridin. Mục tiêu của biến tính là để thoát khỏi nhiệm vụ tiêu thụ đặc biệt áp dụng đối với ethanol có thể uống được. Còn được gọi là tinh thần methyl hóa. Xem rượu cũng hoàn toàn biến tính (CDA) và rượu đặc biệt biến tính (SDA).

Definition - What does Denatured alcohol mean

Ethyl alcohol (ethanol) made undrinkable by the addition of very bad-tasting chemicals (denaturants) which usually also have offensive odor, such as butyl alcohol, gasoline, kerosene, methanol, or pyridine. The objective of denaturing is to escape the excise duty levied on drinkable ethanol. Also called methylated spirit. See also completely denatured alcohol (CDA) and specially denatured alcohol (SDA).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *