Development capital

Định nghĩa Development capital là gì?

Development capitalVốn phát triển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Development capital - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vốn cổ phần cho việc mở rộng của các công ty được thành lập và có lợi nhuận (những người đã vượt qua giai đoạn khởi động) mà nói chung là ít rủi ro và đáng làm hơn tài trợ cho các dự án mới.

Definition - What does Development capital mean

Equity funding for the expansion of established and profitable firms (those that have passed the startup stage) which is generally less risky and more rewarding than funding new ventures.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *