Diagnosis related groups

Định nghĩa Diagnosis related groups là gì?

Diagnosis related groupsNhóm chẩn đoán liên quan. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Diagnosis related groups - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z
Binance ưu đãi 20% phí giao dịch

Giải thích ý nghĩa

Một cách thiết lập như thế nào để bù đắp các nhà cung cấp y tế cho các dịch vụ của họ.

Definition - What does Diagnosis related groups mean

A way of establishing how to compensate medical providers for their services.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *