Disability benefit

Định nghĩa Disability benefit là gì?

Disability benefitLợi ích khuyết tật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Disability benefit - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thu nhập được nhận được từ một chính sách bảo hiểm khuyết tật, và khác với thu nhập nhận được từ một kế hoạch công nhân bồi thường.

Definition - What does Disability benefit mean

Income that is received from a disability insurance policy, and is distinct from the income received from a workers compensation plan.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *