Disability benefits law

Định nghĩa Disability benefits law là gì?

Disability benefits lawTrợ cấp tàn tật pháp luật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Disability benefits law - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một luật đang có hiệu lực ở một số bang, trong đó có California, New York, Hawaii, và Rhode Island. Những lợi ích khuyết tật nhiệm pháp luật phải trả cho người lao động bằng cách sử dụng lao động đối với chấn thương diễn ra bên ngoài nơi làm việc.

Definition - What does Disability benefits law mean

A law currently in effect in some states, including California, New York, Hawaii, and Rhode Island. The law mandates disability benefits be paid to workers by the employer for injuries that take place outside the workplace.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *