Disappearing deductible

Định nghĩa Disappearing deductible là gì?

Disappearing deductibleBiến mất được khấu trừ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Disappearing deductible - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hợp đồng bảo hiểm mà không phải trả bất kỳ tuyên bố dưới một giới hạn nhất định, nhưng trả tiền đầy đủ (không có bất kỳ khấu trừ) nếu yêu cầu bồi thường là qua giới hạn khác. Tuyên bố rơi xuống giữa hai giới hạn này được trả lương trên cơ sở tỷ lệ phần trăm.

Definition - What does Disappearing deductible mean

Insurance policy which does not pay any claim below a certain limit, but pays in full (without any deduction) if the claim is over another limit. Claims falling between these two limits are paid on a percentage basis.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *