Distributive justice

Định nghĩa Distributive justice là gì?

Distributive justiceCông lý phân phối. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Distributive justice - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bố trí nơi hàng hóa hoặc dịch vụ được phân bổ bởi một cơ quan (cơ quan chính phủ, ví dụ) trên cơ sở tiêu chuẩn thường được chấp nhận, chẳng hạn như số giờ làm việc của một cá nhân.

Definition - What does Distributive justice mean

Arrangement where goods or services are apportioned by an authority (a government agency, for example) on the basis of a commonly accepted standard, such as the number of hours worked by an individual.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *