Dividend valuation model

Định nghĩa Dividend valuation model là gì?

Dividend valuation modelMô hình định giá cổ tức. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dividend valuation model - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công thức toán học sử dụng chung bởi môi giới chứng khoán để đặt một giá trên cổ phiếu của một công ty, dựa trên mức cổ tức tiềm năng của công ty. Xem thêm mô hình giảm cổ tức.

Definition - What does Dividend valuation model mean

Mathematical formula used generally by stockbrokers to put a price on a firm's shares, based on the firm's potential dividend level. See also dividend discount model.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *