DMAIC control phase

Định nghĩa DMAIC control phase là gì?

DMAIC control phaseGiai đoạn kiểm soát DMAIC. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DMAIC control phase - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giai đoạn thứ năm và cuối cùng trong chương trình năm giai đoạn, bao gồm Define, Measure, Analyze, Cải thiện, và kiểm soát, đó là đặc điểm việc thực hiện Six Sigma. Giai đoạn kiểm soát bao gồm việc triển khai kế hoạch tạo ra trong giai đoạn đầu của quá trình Six Sigma, và đưa chính sách và thủ tục tại chỗ để đảm bảo cải thiện sự tuân thủ và quá trình đo liên tục phát sinh từ việc thực hiện.

Definition - What does DMAIC control phase mean

The fifth and final phase in the five-phase program, including Define, Measure, Analyze, Improve, and Control, that characterizes a Six Sigma implementation. The control phase includes implementing plans created in earlier phases of the Six Sigma process, and putting policies and procedures in place to ensure ongoing compliance and measure process improvement resulting from the implementation.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *