DMAIC define phase

Định nghĩa DMAIC define phase là gì?

DMAIC define phaseDMAIC xác định giai đoạn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DMAIC define phase - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giai đoạn đầu của Define, Đo, Phân tích, Cải thiện, và kiểm soát (DMAIC) phương pháp được sử dụng trong các sáng kiến ​​cải tiến quy trình Six Sigma. Giai đoạn Xác định liên quan đến việc xác định các vấn đề cần được giải quyết hoặc cải thiện được tìm kiếm bằng cách kiểm tra các mục tiêu của dự án, mức độ hiện tại của hiệu suất, và các yêu cầu được cung cấp bởi khách hàng.

Definition - What does DMAIC define phase mean

The first phase of the Define, Measure, Analyze, Improve, and Control (DMAIC) methodology used in Six Sigma process improvement initiatives. The Define phase involves defining the problem to be addressed or the improvement being sought by examining the goals of the project, the current level of performance, and the requirements provided by the customer.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *