DMAIC improve phase

Định nghĩa DMAIC improve phase là gì?

DMAIC improve phaseDMAIC cải thiện giai đoạn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DMAIC improve phase - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các giai đoạn của thiết kế, Đo, Phân tích, Cải thiện, và cách tiếp cận kiểm soát, trong đó các giải pháp cải tiến quy trình xác định trong ba giai đoạn đầu tiên được đưa vào hoạt động. Giai đoạn cải thiện bao gồm việc thực hiện các cải tiến quy trình cụ thể và đo lường những thay đổi dẫn đến đầu ra.

Definition - What does DMAIC improve phase mean

The phase of the Design, Measure, Analyze, Improve, and Control approach in which process improvement solutions determined during the first three phases are put into action. The improve phase consists of implementation of specific process improvements and measurement of any resulting changes in output.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *