DMAIC measure phase

Định nghĩa DMAIC measure phase là gì?

DMAIC measure phaseGiai đoạn biện pháp DMAIC. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DMAIC measure phase - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giai đoạn đo lường của một thiết kế, Đo, Phân tích, Cải thiện, và dự án kiểm soát (DMAIC), trong đó bao gồm việc xác định các số liệu hiệu suất cho các thành phần của một quá trình và cho chất lượng của các kết quả cuối cùng. Các phép đo được thực hiện trong bước Đo Lường được phân tích để xác định cải tiến quy trình tiềm năng.

Definition - What does DMAIC measure phase mean

The measure phase of a Design, Measure, Analyze, Improve, and Control (DMAIC) project, which involves the identification of performance metrics for the components of a process and for the quality of the end result. The measurements taken during the Measure phase are analyzed to determine potential process improvements.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *