DMAIC methodology

Định nghĩa DMAIC methodology là gì?

DMAIC methodologyPhương pháp DMAIC. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DMAIC methodology - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Six-sigma phương pháp cải tiến chất lượng: Xác định (mục tiêu và phạm vi của dự án cải tạo), đo lường (hiệu suất của các thủ tục hoặc các quy trình hiện hành), phân tích (hiệu suất hiện tại về các yêu cầu trong tương lai), Nâng cao (phương pháp hiện tại để các yêu cầu mức độ), điều khiển (thể chế hóa những cải tiến). Xem thêm chu kỳ Shewart.

Definition - What does DMAIC methodology mean

Six-sigma quality improvement methodology: Define (goals and the scope of the improvement project), measure (the performance of the current procedures or processes), analyze (current performance in terms of the future requirements), Improve (current methods to the required level), control (institutionalize the improvements). See also Shewart cycle.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *