Down selection

Định nghĩa Down selection là gì?

Down selectionLựa chọn xuống. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Down selection - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z
Binance ưu đãi 20% phí giao dịch

Giải thích ý nghĩa

Giảm số lượng các nhà thầu hoặc nhà thầu phụ làm việc trên một dự án, khi nó di chuyển từ một giai đoạn khác, phù hợp với các tiêu chí thành lập thường trong yêu cầu đề nghị các tài liệu (RFP).

Definition - What does Down selection mean

Reduction in the number of contractors or sub-contractors working on a project, as it moves from one phase to another, in accordance with the criteria established usually in the request for proposal (RFP) documents.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *