Druggists’ liability insurance

Định nghĩa Druggists' liability insurance là gì?

Druggists' liability insuranceBảo hiểm trách nhiệm druggists'. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Druggists' liability insurance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z
Binance ưu đãi 20% phí giao dịch

Giải thích ý nghĩa

Bảo hiểm bao gồm một dược sĩ chống lại trách nhiệm bắt nguồn từ quy định điền, giao hàng thuốc chưa được thực hiện, và những thứ tương tự.

Definition - What does Druggists' liability insurance mean

Insurance that covers a druggist against liability stemming from filling prescriptions, unfulfilled drug deliveries, and the like.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *