Incident management (IcM)

Định nghĩa Incident management (IcM) là gì?

Incident management (IcM)Quản lý sự cố (ICM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incident management (IcM) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hoạt động một công ty sử dụng để xác định, phân loại, điều tra, và sửa chữa các mối nguy hiểm, tình huống nguy hiểm, và các sự kiện khủng hoảng. Nó cũng bao gồm việc phục hồi hoạt động càng sớm càng tốt sau khi một sự cố xảy ra để giảm thiểu tác động tình hình có trên hoạt động bình thường kinh doanh, năng suất và mức độ dịch vụ.

Definition - What does Incident management (IcM) mean

Activities a company uses to identify, classify, investigate, and repair hazards, hazardous situations, and crisis events. It also includes the restoration of operations as soon as possible after an incident takes place to minimize the impact the situation has on normal business operations, productivity, and level of service.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *