Income-consumption line

Định nghĩa Income-consumption line là gì?

Income-consumption lineDòng thu nhập-tiêu thụ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Income-consumption line - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phân định đồ họa của mối quan hệ giữa thu nhập hộ gia đình và chi tiêu để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế được đo bằng sự gia tăng hay giảm tiết kiệm. Được sử dụng bởi các nhà kinh tế dự báo tăng trưởng kinh tế, lạm phát và chu kỳ kinh doanh.

Definition - What does Income-consumption line mean

A graphical delineation of the relationship between household income and spending to gauge the health of the economy as measured by the increase or decrease of savings. Used by economists to forecast economic growth, inflation and the business cycle.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *