Income effect

Định nghĩa Income effect là gì?

Income effectẢnh hưởng thu nhập. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Income effect - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một sự thay đổi trong nhu cầu của một hàng hóa hay dịch vụ, gây ra bởi một sự thay đổi trong thu nhập tùy ý của người tiêu dùng. Bất kỳ tăng hoặc giảm giá tương ứng giảm hoặc thu nhập tùy tiện tăng của người tiêu dùng đó, lần lượt, gây ra một nhu cầu thấp hơn hoặc cao hơn cho cùng một hoặc một số tốt hay dịch vụ khác. Ví dụ, nếu một người tiêu dùng dành một nửa thu nhập của mình nhờ bánh mà thôi, giảm năm mươi phần trăm trong giá bánh mì sẽ tăng số tiền miễn phí có sẵn để anh ta hoặc của cùng một số lượng mà họ có thể chi tiêu trong mua thêm bánh mì hay cái gì khác. Đây là một trong hai tác động gây ra bởi một sự thay đổi giá; khác là ảnh hưởng thay thế.

Definition - What does Income effect mean

A change in the demand of a good or service, induced by a change in the consumers' discretionary income. Any increase or decrease in price correspondingly decreases or increases consumers' discretionary income which, in turn, causes a lower or higher demand for the same or some other good or service. For example, if a consumer spends one-half of his or her income on bread alone, a fifty-percent decrease in the price of bread will increase the free money available to him or her by the same amount which he or she can spend in buying more bread or something else. It is one of the two effects caused by a price change; the other is substitution effect.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *