Integrated operations

Định nghĩa Integrated operations là gì?

Integrated operationsHoạt động tích hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integrated operations - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thuật ngữ dùng để xác định một công ty kết hợp hai hoặc nhiều hoạt động hoặc bộ phận và hoạt động như một đơn vị kinh doanh duy nhất. Phương pháp này hợp tác tiến hành cung cấp kinh doanh tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả.

Definition - What does Integrated operations mean

A term used to define a company that combines two or more operations or divisions and operates as a single business unit. This collaborative method of conducting business offers cost savings and increases efficiency.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *