Integrated waste management

Định nghĩa Integrated waste management là gì?

Integrated waste managementQuản lý chất thải tích hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integrated waste management - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sử dụng một số phương pháp kiểm soát chất thải và xử lý như giảm nguồn, tái chế, tái sử dụng, thiêu đốt, và san lấp, để giảm thiểu tác động môi trường của các dòng chất thải thương mại và công nghiệp.

Definition - What does Integrated waste management mean

Employing several waste control and disposal methods such as source reduction, recycling, re-use, incineration, and land filling, to minimize the environmental impact of commercial and industrial waste streams.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *