Intelligent agent

Định nghĩa Intelligent agent là gì?

Intelligent agentĐại lý thông minh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intelligent agent - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chương trình máy tính hoặc một phần của một chương trình (gọi là một thói quen phần mềm) mà vẫn hoạt động nhưng ở chế độ nền cho đến khi một sự kiện cụ thể hoặc sử dụng hành động xảy ra. Khi xảy ra như vậy, một đại lý thông minh thực hiện một hành động (hoặc một loạt các hành động) như âm thanh báo động hoặc hiển thị một lời nhắc nhở tại một thời điểm hoặc ngày nhất định.

Definition - What does Intelligent agent mean

Computer program or a part of a program (called a software routine) that remains active but in the background until a specific event or user-action occurs. Upon such occurrence, an intelligent agent performs an action (or a series of actions) such as sounding an alarm or displaying a reminder at a certain time or date.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *