Intelligent manufacturing systems

Định nghĩa Intelligent manufacturing systems là gì?

Intelligent manufacturing systemsHệ thống sản xuất thông minh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intelligent manufacturing systems - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hợp tác nghiên cứu quốc tế và chương trình phát triển bao gồm các trường đại học và các ngành công nghiệp ở 21 quốc gia (bao gồm Canada, EU, và Mỹ). Ra mắt vào năm 1995 trong một thời gian ban đầu là 10 năm, nó là nhằm mục đích thúc đẩy sự hiểu biết về công nghệ và tổ chức để đối phó với tiêu chuẩn môi trường ngày càng khó khăn hơn mà không trùng lặp của các nỗ lực.

Definition - What does Intelligent manufacturing systems mean

International collaborative research and development program comprising of universities and industries in 21 countries (including Canada, EU, and the US). Launched in 1995 for an initial period of 10 years, it is aimed at advancing technological and organizational knowledge to cope with increasingly tougher environmental standards without duplication of efforts.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *