Invasion powers

Định nghĩa Invasion powers là gì?

Invasion powersQuyền hạn xâm lược. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Invasion powers - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Uỷ quyền bao gồm trong một niềm tin cho người được ủy thác đối với tài sản tín thác phát hành hoặc thu nhập cho người thụ hưởng nếu nó có thể được xác định rằng nhu cầu của người thụ hưởng không được đáp ứng. Thường được nêu như một điều khoản để đảm bảo rằng một người sống sót là được cung cấp với mức thu nhập đủ cho "sức khỏe, giáo dục, bảo trì hoặc hỗ trợ."

Definition - What does Invasion powers mean

Authorization included in a trust for the trustee to release trust assets or income to a beneficiary if it can be determined that the beneficiary's needs are not being met. Usually stated as a provision to ensure that a survivor is to be provided with sufficient income for "health, education, maintenance or support."

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *