Inventory conformity rule

Định nghĩa Inventory conformity rule là gì?

Inventory conformity ruleNguyên tắc phù hợp hàng tồn kho. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Inventory conformity rule - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nếu một công ty bầu sử dụng một LIFO hay FIFO phương pháp cho các mục đích hàng tồn kho, công ty không thể thay đổi phương pháp trong một kỳ kế toán. Những phương pháp này được sử dụng để tính toán và chuẩn bị các báo cáo tài chính của công ty. Nếu các phương pháp được thay đổi, tác động của sự gian lận có thể xảy ra.

Definition - What does Inventory conformity rule mean

If a company elects to use a LIFO or FIFO method for inventory purposes, the company cannot change the method during an accounting period. These methods are used for calculations and preparation of a company's financial statements. If the methods are changed, implications of fraud could occur.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *