J. D. Rockefeller

Định nghĩa J. D. Rockefeller là gì?

J. D. RockefellerJ. D. Rockefeller. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ J. D. Rockefeller - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một bản công nghiệp người Mỹ sáng lập ra Công ty Standard Oil. John Davison Rockefeller sống 1839-1937, và ông đã trải qua những năm cuối đời trên nỗ lực từ thiện và đưa đi khoảng một nửa số tài sản của ông. Ông thành lập Quỹ Rockefeller và Đại học Chicago.

Definition - What does J. D. Rockefeller mean

An American industrialist who founded the Standard Oil Company. John Davison Rockefeller lived from 1839 to 1937, and he spent his later years on philanthropic endeavors and gave away roughly half of his fortune. He established the Rockefeller Foundation and the University of Chicago.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *