Jack Welch

Định nghĩa Jack Welch là gì?

Jack WelchJack Welch. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Jack Welch - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Jack Welch là CEO và chủ tịch của General Electric giữa năm 1981 và năm 2001 và được biết đến như là một trong những lãnh đạo doanh nghiệp mạnh mẽ. kỹ năng quản lý của mình và tính chất cạnh tranh thu hút nhiều người hâm mộ và gây ra GE để trở thành một công ty vô cùng năng động và thành công.

Definition - What does Jack Welch mean

Jack Welch was the CEO and chairman of General Electric between 1981 and 2001 and is known as being one of the most powerful business leaders. His management skills and competitive nature drew in many admirers and caused GE to become an incredibly dynamic and successful company.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *