Value engineering

Định nghĩa Value engineering là gì?

Value engineeringKỹ thuật giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value engineering - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn để phân tích giá trị.

Definition - What does Value engineering mean

Alternative term for value analysis.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *