Value-in-use

Định nghĩa Value-in-use là gì?

Value-in-useGiá trị sử dụng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value-in-use - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kế toán: giá trị ròng hiện tại của một tài sản tính bằng cách ước tính giá trị tương lai thuần của nó bao gồm giá trị thanh lý, nếu tài sản đã bị suy giảm.

Definition - What does Value-in-use mean

Accounting: the present net worth of an asset calculated by estimating its net future value including the disposal value, if the asset has been impaired.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *