Value judgment

Định nghĩa Value judgment là gì?

Value judgmentPhán xét giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value judgment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đánh giá chủ quan rằng một hành vi, đối tượng, người, nguyên tắc, vv, là tốt hay xấu hoặc một cái gì đó là phải hay không phải xảy ra. đánh giá giá trị liên quan đến thẩm mỹ, đạo đức, tư tưởng, đạo đức, thần học và giải thích khác và không thể được giảm xuống còn tuyên bố gây tranh cãi của thực tế.

Definition - What does Value judgment mean

Subjective assessment that a behavior, object, person, principle, etc., is good or bad or something is ought to or not ought to happen. Value judgments involve aesthetical, ethical, ideological, moral, theological and other interpretations and cannot be reduced to arguable statements of fact.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *