Value Line Composite Index

Định nghĩa Value Line Composite Index là gì?

Value Line Composite IndexValue Line Composite Index. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value Line Composite Index - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Index của một số 1700 cổ phiếu giao dịch trên NYSE, AMEX, và thị trường chứng khoán NASDAQ, xuất bản bởi các cuộc khảo sát đầu tư Dòng giá trị dịch vụ tư vấn đầu tư Mỹ. Nó đứng cổ phiếu trên cơ sở hiệu quả giá thành dự án của họ trong khoảng thời gian 6 đến 12 tháng, và xác định hành vi biến động giá mỗi cá nhân chứng khoán so với mức trung bình của thị trường.

Definition - What does Value Line Composite Index mean

Index of some 1700 stocks traded on NYSE, AMEX, and NASDAQ stock market, published by the US investment advisory service value Line investment survey. It ranks the stocks on the basis of their project price performance over a 6 to 12 month period, and identifies each individual stock's price volatility behavior in comparison with the market average.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *