Volatile memory

Định nghĩa Volatile memory là gì?

Volatile memoryKi ưc dê phai. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Volatile memory - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem bộ nhớ.

Definition - What does Volatile memory mean

See memory.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *