Volatile organic compound (VOC)

Định nghĩa Volatile organic compound (VOC) là gì?

Volatile organic compound (VOC)Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Volatile organic compound (VOC) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Bất kỳ hydrocacbon (trừ etan và metan) với một áp suất hơi bằng hoặc lớn hơn 0,1 milimét thuỷ ngân (mmHg).

Definition - What does Volatile organic compound (VOC) mean

1. Any hydrocarbon (except ethane and methane) with a vapor pressure equal to or greater than 0.1 millimeters of mercury (mmHg).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *