Volume impersonal service

Định nghĩa Volume impersonal service là gì?

Volume impersonal serviceDịch vụ vô lượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Volume impersonal service - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dịch vụ này sẽ đáp ứng nhu cầu của tất cả khách hàng và không yêu cầu buổi làm việc của khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ. Các dịch vụ này bao gồm tủ lưu trữ, máy bán hàng tự động, điện thoại, nước, và cung cấp điện.

Definition - What does Volume impersonal service mean

Service that will satisfy the needs of all customers and does not require the customer's meeting with the service provider. Such services include storage lockers, machine vending, telephone, water, and electricity supply.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *