Working capital requirement

Định nghĩa Working capital requirement là gì?

Working capital requirementYêu cầu vốn lưu động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Working capital requirement - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá trị yêu cầu của các quỹ mà một công ty là cần thiết để giữ trên tay để có thể trả nghĩa vụ nợ và chi phí kinh doanh khác có liên quan. Một số yếu tố đi vào việc xác định yêu cầu này.

Definition - What does Working capital requirement mean

The required value of funds that a company is required to keep on hand in order to be able to pay its debt obligations and other business related expenses. Several factors go into the determination of this requirement.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *